مشتی کلاغ دور و برم را گرفته اند!
ن : پیمان سلیمانی ت : شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤ ز : ٥:۱۸ ‎ق.ظ

 

 

 

 

سخت است اینکه کاج بمانم از این به بعد 
 مشتی کلاغ دور و برم را گرفته اند!

 #پیمان_سلیمانی

از غزلی در سال 1392 


کلمات کلیدی :مشتی کلاغ دور و برم را گرفته اند!، پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، شعر کرمانشاه
.:: نظرات () ::.


کمتر با خود قرار بگذار رفیق ! رباعی
ن : پیمان سلیمانی ت : شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤ ز : ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ

دلتنگی را کنار بگذار رفیق!
غم ها را در حصار بگذار رفیق!

در آن طرف میز کسی شاید نیست !
کمتر با خود قرار بگذار رفیق !

 

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، peyman soleimani، رباعی، کمتر با خود قرار بگذار رفیق !
.:: نظرات () ::.


" دردباره ای" برای وضعیت استان
ن : پیمان سلیمانی ت : سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤ ز : ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ
"درد باره" ای  در خصوص وضعیت استان خطاب به دکتر رازانی  استاندار کرمانشاه
 
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ !
ﺣﺮﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ !
ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻓﺮ ﺻﺖ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻫﺴﺖ؟ !

ﺁﻣﺪﯼ ﺑﻌﺪ ِ ﻣﺪﺗﯽ ﺁﻣﺪ
ﮐﻤﯽ ﺍﻣﯿﺪ ! ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ !
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﯾﺮ ﺍﺳﺖ .... ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ !
ﻋﺮﺽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮ!!!

 
ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺍﮔﺮ ؟ ! ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ !
ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺰﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ !
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻤﯽ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ !
ﺍﺯ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻣﻤﻨﻮﻥ!!

عده ای خواستند از اول ! 
دوستان اساسی ات باشند ! 
عده ای هم فقط در این فکر اند 
تا معاون سیاسی ات باشند !

ﺷﮑﺮ نعمت ! ﺷﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﺴﺖ !
ﺗﻮﯼ ﮐﺸﻮﺭ " ﺑﺮﻭ ﺑﯿﺎ " ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ !
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ!!!

ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻫﺎﺳﺖ !
ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ !
ﻫﺮﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ !
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ !

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ !
ﭘﺎﺱ ﺩﺍﺩﻥ ! ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯼ ﺁﻣﺎﺭ!!
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﯽ ﻧﺮﻭﺩ !
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﺎﺭ !

ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ !
ﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﺎﺯ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﭼﺎﻟﻪ ﭼﻮﻟﻪ ﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪ ‏( ﯼ ‏) ﺳﺎﺯ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ !

ﭘﺴﺖ های مدیریت اینجا !
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻧﮑﺎﺡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ !
ﻫﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ !

ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ؟ ! ﺳﻮﺍﻝ!!!
ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ !
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﺴﻞ مسئولهای ﭘﺮﻭﺍﺯﯼ!!!

ﺧﻮﺏ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ
ﻫﺮ چه تو
  ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﮑﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ !
ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺑﻌﺪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﻔﺖ !
ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ !!!!

ﻣﺜﻞ ﺟﻦ گاه ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ !
ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﯿﺮ !
ﺑﻌﺪ ِ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ
ﺗﭙﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ!!!

 
ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﯼ ﻣﻨﻮﺭﯾﻞ
ﺟﺰﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪ !
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ!! ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ پس از
  ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ !

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ !
ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﺍ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺪﻩ !
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ِﺗﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
ﺁﻩ ! ﮐﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻋﺬﺍﺏ ﺑﺪﻩ !

ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻟﻬﺠﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺷﺖ !
ﻣﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... دیدی
ﺍﻏﻠﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎﻡ ﺻﺤﺖ ﺩﺍﺷﺖ !
***
خوب می دانم آن چه را گفتم
 
چیزی از درد کم نخواهد کرد 
نفر قبل هم نکرد و گذشت ! 
نفر بعد هم نخواهد کرد ! 
***
شخص خاصی نبود منظورم
باید امروز دست پیش گرفت!
ریگ هایی ست داخل کفشش
هر کس این شعر را به خویش گرفت!

18 آبان 1394
#پیمان سلیمانی

کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، استانداری کرمانشاه، اسداله رازانی، دردباره
.:: نظرات () ::.


شعری برای توافق هسته ای با موضوع انتظار
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱:٠۳ ‎ق.ظ

غزلی برای صلح

 

 

 

شعری برای صلح 

 

 


ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ و هو باشد!

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! شاید او ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

وقتی جواب عکس دارد حرف در دنیا
آدم بد است اینکه زیادی راستگو باشد!

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

 

پیمان سلیمانی
سروده شده در شب بیانیه لوزان 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، شعر صلح، شعری برای صلح، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


شعری برای صلح و با رویکرد انتظار...
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ

شعری برای صلح 

 

 


ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ و هو باشد!

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! شاید او ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

وقتی جواب عکس دارد حرف در دنیا
آدم بد است اینکه زیادی راستگو باشد!

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

 

پیمان سلیمانی
سروده شده در شب بیانیه لوزان 


کلمات کلیدی :شعری برای صلح، سلیمانی پیمان، پیمان سلیمانی، توافق هسته ای
.:: نظرات () ::.


........................ مطالب قدیمی‌تر >>

 

Powered By persianblog.ir Copyright © by mehaloodeha
This Themplate  By Theme-Designer.Com