" دردباره ای" برای وضعیت استان
ن : پیمان سلیمانی ت : سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤ ز : ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ
"درد باره" ای  در خصوص وضعیت استان خطاب به دکتر رازانی  استاندار کرمانشاه
 
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ !
ﺣﺮﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ !
ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻓﺮ ﺻﺖ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻫﺴﺖ؟ !

ﺁﻣﺪﯼ ﺑﻌﺪ ِ ﻣﺪﺗﯽ ﺁﻣﺪ
ﮐﻤﯽ ﺍﻣﯿﺪ ! ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ !
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﯾﺮ ﺍﺳﺖ .... ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ !
ﻋﺮﺽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮ!!!

 
ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺍﮔﺮ ؟ ! ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ !
ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺰﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ !
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻤﯽ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ !
ﺍﺯ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻣﻤﻨﻮﻥ!!

عده ای خواستند از اول ! 
دوستان اساسی ات باشند ! 
عده ای هم فقط در این فکر اند 
تا معاون سیاسی ات باشند !

ﺷﮑﺮ نعمت ! ﺷﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﺴﺖ !
ﺗﻮﯼ ﮐﺸﻮﺭ " ﺑﺮﻭ ﺑﯿﺎ " ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ !
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ!!!

ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻫﺎﺳﺖ !
ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ !
ﻫﺮﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ !
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ !

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ !
ﭘﺎﺱ ﺩﺍﺩﻥ ! ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯼ ﺁﻣﺎﺭ!!
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﯽ ﻧﺮﻭﺩ !
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﺎﺭ !

ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ !
ﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﺎﺯ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﭼﺎﻟﻪ ﭼﻮﻟﻪ ﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪ ‏( ﯼ ‏) ﺳﺎﺯ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ !

ﭘﺴﺖ های مدیریت اینجا !
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻧﮑﺎﺡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ !
ﻫﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ !

ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ؟ ! ﺳﻮﺍﻝ!!!
ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ !
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﺴﻞ مسئولهای ﭘﺮﻭﺍﺯﯼ!!!

ﺧﻮﺏ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ
ﻫﺮ چه تو
  ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﮑﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ !
ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺑﻌﺪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﻔﺖ !
ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ !!!!

ﻣﺜﻞ ﺟﻦ گاه ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ !
ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﯿﺮ !
ﺑﻌﺪ ِ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ
ﺗﭙﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ!!!

 
ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﯼ ﻣﻨﻮﺭﯾﻞ
ﺟﺰﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪ !
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ!! ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ پس از
  ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ !

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ !
ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﺍ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺪﻩ !
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ِﺗﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
ﺁﻩ ! ﮐﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻋﺬﺍﺏ ﺑﺪﻩ !

ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻟﻬﺠﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺷﺖ !
ﻣﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... دیدی
ﺍﻏﻠﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎﻡ ﺻﺤﺖ ﺩﺍﺷﺖ !
***
خوب می دانم آن چه را گفتم
 
چیزی از درد کم نخواهد کرد 
نفر قبل هم نکرد و گذشت ! 
نفر بعد هم نخواهد کرد ! 
***
شخص خاصی نبود منظورم
باید امروز دست پیش گرفت!
ریگ هایی ست داخل کفشش
هر کس این شعر را به خویش گرفت!

18 آبان 1394
#پیمان سلیمانی

کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، استانداری کرمانشاه، اسداله رازانی، دردباره
.:: نظرات () ::.


شعری برای توافق هسته ای با موضوع انتظار
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱:٠۳ ‎ق.ظ

غزلی برای صلح

 

 

 

شعری برای صلح 

 

 


ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ و هو باشد!

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! شاید او ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

وقتی جواب عکس دارد حرف در دنیا
آدم بد است اینکه زیادی راستگو باشد!

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

 

پیمان سلیمانی
سروده شده در شب بیانیه لوزان 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، شعر صلح، شعری برای صلح، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


شعری برای صلح و با رویکرد انتظار...
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ

شعری برای صلح 

 

 


ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ و هو باشد!

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! شاید او ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

وقتی جواب عکس دارد حرف در دنیا
آدم بد است اینکه زیادی راستگو باشد!

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

 

پیمان سلیمانی
سروده شده در شب بیانیه لوزان 


کلمات کلیدی :شعری برای صلح، سلیمانی پیمان، پیمان سلیمانی، توافق هسته ای
.:: نظرات () ::.


اوضاع عمومی ام ...
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۳ ز : ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ

در اطرافم چقدر غم ریخته است !
مشتی اوهام بر سرم ریخته است!
مثل شهری جنگی ام و مدتهاست 
اوضاع عمومی ام بهم ریخته است!

پیمان سلیمانی 

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، اوضاع عمومی ام بهم ریخته است!، مثل شهری جنگی ام و مدتهاست
.:: نظرات () ::.


نیم ساعت طاقت طوفان ندارد پایتخت....
ن : پیمان سلیمانی ت : پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳ ز : ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ

هشت سال ِ جنگ پشت شهر من را خم نکرد

نیم ساعت طاقت طوفان ندارد پایتخت!

پیمان سلیمانی
 چند وقت پیش بعد از طوفان تهران تک بیتی از بنده توسط یکی از دوستان در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد که با استقبال بسیاری از دوستان کرمانشاهی، خوزستانی ، ایلامی و کردستانی قرار گرفت و بسیاری از دوستان چه با نام و چه بی نام شعر مورد نظر را به اشتراک گذاشتند ... این سطر همان قدر که مورد توجه قرار گرفت مورد انتقاد و حملات تند نیز قرار گرفت اما منظور بیت مورد نظر چیزی غیر از آن چیزی بود که دوستان دریافته بودند ... بهر حال همه ی ما برای عزیزانی که جان خود را در آن حادثه ازدست دادند ناراحت هستیم و امیدواریم دیگر اتفاق نیافتد...
 

 

 


کلمات کلیدی :نیم ساعت طاقت طوفان ندارد پایتخت، پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، هشت سال ِ جنگ پشت شهر من را خم نکرد نیم ساعت طاقت
.:: نظرات () ::.


........................ مطالب قدیمی‌تر >>

 

Powered By persianblog.ir Copyright © by mehaloodeha
This Themplate  By Theme-Designer.Com