شعری برای توافق هسته ای با موضوع انتظار
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱:٠۳ ‎ق.ظ

غزلی در حمایت از تیم هسته ای و با رویکرد انتقادی در مورد انتظار که در شب بیانیه لوزان گفته شد....

 

 

 

 

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ و ﻫﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! شاید او ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، محمد جواد ظریف، شعر توافق هسته ای، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


شعری برای توافق هسته ای با موضوع انتظار
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱:٠۳ ‎ق.ظ

غزلی در حمایت از تیم هسته ای و با رویکرد انتقادی در مورد انتظار که در شب بیانیه لوزان گفته شد....

 

 

 

 

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ و ﻫﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! شاید او ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، محمد جواد ظریف، شعر توافق هسته ای، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


شعری برای توافق هسته ای با موضوع انتظار
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱:٠۳ ‎ق.ظ

غزلی در حمایت از تیم هسته ای و با رویکرد انتقادی در مورد انتظار که در شب بیانیه لوزان گفته شد....

 

 

 

 

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ و ﻫﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! شاید او ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، محمد جواد ظریف، شعر توافق هسته ای، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


شعری برای توافق هسته ای و با موضوع انتظار...
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ ز : ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ

غزلی در حمایت از تیم هسته ای و با رویکرد انتقادی در مورد انتظار که در شب بیانیه لوزان گفته شد....

 

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! 
ﯾﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ، ﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺧﻤﻮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﻼﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﯼ ﻣﻨﺒﺮ داد می زد آی!
از دور می آید سواری! ﺑﺎﯾﺪﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ !

ترس از ترک برداشتن هرگز نخواهد داشت
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
"ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ " ﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ !

پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :شعر توافق هسته ای، سلیمانی پیمان، پیمان سلیمانی، توافق هسته ای
.:: نظرات () ::.


اوضاع عمومی ام ...
ن : پیمان سلیمانی ت : چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۳ ز : ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ

در اطرافم چقدر غم ریخته است !
مشتی اوهام بر سرم ریخته است!
مثل شهری جنگی ام و مدتهاست 
اوضاع عمومی ام بهم ریخته است!

پیمان سلیمانی 

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، اوضاع عمومی ام بهم ریخته است!، مثل شهری جنگی ام و مدتهاست
.:: نظرات () ::.


نیم ساعت طاقت طوفان ندارد پایتخت....
ن : پیمان سلیمانی ت : پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳ ز : ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ

هشت سال ِ جنگ پشت شهر من را خم نکرد

نیم ساعت طاقت طوفان ندارد پایتخت!

پیمان سلیمانی
 چند وقت پیش بعد از طوفان تهران تک بیتی از بنده توسط یکی از دوستان در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد که با استقبال بسیاری از دوستان کرمانشاهی، خوزستانی ، ایلامی و کردستانی قرار گرفت و بسیاری از دوستان چه با نام و چه بی نام شعر مورد نظر را به اشتراک گذاشتند ... این سطر همان قدر که مورد توجه قرار گرفت مورد انتقاد و حملات تند نیز قرار گرفت اما منظور بیت مورد نظر چیزی غیر از آن چیزی بود که دوستان دریافته بودند ... بهر حال همه ی ما برای عزیزانی که جان خود را در آن حادثه ازدست دادند ناراحت هستیم و امیدواریم دیگر اتفاق نیافتد...
 

 

 


کلمات کلیدی :نیم ساعت طاقت طوفان ندارد پایتخت، پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، هشت سال ِ جنگ پشت شهر من را خم نکرد نیم ساعت طاقت
.:: نظرات () ::.


یک شب برفی ....
ن : پیمان سلیمانی ت : شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ ز : ۱:٥٩ ‎ق.ظ

سید جعفر ، محمد و من در یک شب برفی ...
عکس ازمصلحت نیست بگوییم!!!یک رباعی هم مشترکا.......!


در این دنیا هرآنچه دارم برفی است
خوبی و بدی و شادی و غم برفی است
تنها دوسه روز ماندگاری دارند
بین ماها چقدر آدم برفی است؟!کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، شعر کرمانشاه، سیدجعفرعزیزی
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ ز : ٢:۳٦ ‎ق.ظ


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani، شعر کرمانشاه
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی / شعر
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ ز : ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ

یادش بخیر اولین مصاحبه من بود (سال 84)

البته این فقط یه بخش از اون مصاحبه س....

 

 

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، شعر کرمانشاه، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢ ز : ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ

از شعری تازه...

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، "پیمان سلیمانے"، شعر کرمانشاه
.:: نظرات () ::.


عصرشعر کرمانشاه
ن : پیمان سلیمانی ت : سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ ز : ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ

 


کلمات کلیدی :عصرشعرکرمانشاه، شعر کرمانشاه، پیمان سلیمانی، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ ز : ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان
.:: نظرات () ::.


از این به بعد..... پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ ز : ٥:٠٤ ‎ب.ظ


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


رباعی
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ ز : ٢:۱٤ ‎ب.ظ

 

 

 

 

 

 

این هم دو رباعی ....

 

1

پیوسته دچار رخوتی خانگی ام
یک کشور محکوم به ویرانگی ام
دنیا دارد خواب مرا می بیند!
آغاز شده ست عصر دیوانگی ام!!!

2

ما از اول به زندگی تف کردیم!
بی واهمه! ابراز تاسف کردیم
معشوق و شراب بود / اما تنها
"تنهایی" را به هم تعارف کردیم!

پیمان سلیمانی/فروردین92

 

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


عکس (پیمان سلیمانی،محمدعلی بهمنی،بابک دولتی)
ن : پیمان سلیمانی ت : شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ ز : ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ

همراه با استاد محمد علی بهمنی و بابک دولتی عزیز
جشنواره شاخه نبات شیراز سال1383
دوران سربازی من تازه شروع شده بود و من به زحمت مرخصی گرفته بودم...


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، محمدعلی بهمنی، بهمنی محمدعلی
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ ز : ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ

"برای دلتنگی های این روزها"


هرجا که حقیقتی ست ابهامی هست!
پیش از طوفان ساحل آرامی هست!
بعد از باران ِ سیل آسا / حتما
برخاستن جنگل بادامی هست....!

خرداد90

این رباعی بهمراه 20 رباعی دیگه سال گذشته درروزنامه جام جم ، فرهیختگان و... چاپ شده که تعدادی از شاعران جوان تحت تاثیر آنها شعرهایی گفتند که البته به اسم بنده و آن شعرها بر حسب رسالت ادبیبشان اشاره نمودند و من هم از صداقت وامانتداری انها سپاسگذارم

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


انتخاب!
ن : پیمان سلیمانی ت : پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ز : ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ

امسال سال خوبی بود فقط از بابت آزمونهای کارشناسی ارشد و جالبه با همون معلومات سال قبل رفتم و 3 جا قبول شدم که برام  جالب بود

1- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران رشته مدیریت صنعتی

2- دانشگاه پیام نور ورامین رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی

وصادرات

3- دانشگاه آزاد سنندج  رشته مدیریت تحول

 توی یک ماهه اخیر همش تردید این رو داشتم که کدومش رو برم!؟

آخرش هم یکیش رو انتخاب کردم امیدوارم بتونم با خوبی تمومش کنم!!!

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی
.:: نظرات () ::.


ابر سرخی آسمان را گریه کرد/شعر عاشورا /پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱ ز : ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ

این شعر از شعرهای گذشته منه، چند روز پیش برام تداعی شد و.....

 

ابر سرخی آسمان را گریه کرد

بغضهای بی امان را گریه کرد


سرنوشت سرخ انسان را وزید


جاده های بی نشان را گریه کرد


شب شد و در غربت آیینه ها

زخمهای ناگهان را گریه کرد


قطره قطره ریخت بر روی زمین

راز مرگ آسمان را گریه کرد


باد شد یک دفعه در کوچه وزید

فصل غمگین خزان را گریه کرد


فکر کرد آرام باشد بهتر است

مرقدی شد زائران را گریه کرد


آتش خشمی شدو در کربلا

خیمه های کاروان را گریه کرد


کاسه آبی بدون آب شد

التهاب کودکان را گریه کرد


روزعاشورا نه ابری شد نه باد

شعر سرخی شد

که مانده تا هنوز !!!

کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، peyman soleimani، "پیمان سلیمانے"
.:: نظرات () ::.


...
ن : پیمان سلیمانی ت : سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱ ز : ٦:۱٦ ‎ب.ظ

این روزها هی می نویسم بی قرارم!
تردید دارم...!
دلگیرم از....!
قسمت
ی ازیک شعر از گذشته ها


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی
.:: نظرات () ::.


چند شعر تازه تر "پیمان سلیمانے"
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ ز : ۳:۱٠ ‎ب.ظ

چند شعر تازه تر

لطفا گمشو! حرف نزن،فکر نکن!
حتی گاهی به خویشتن فکر نکن
هرچندشرایط خودت را داری
درهیچ شرایطی به من فکرنکن!

×
تا بوده همیشه به خودم باخته ام
آن کشتی پیر ِلنگر انداخته ام!
باید بپذیرم که خرابش بکنند
دنیایی را که در خودم ساخته ام!

×
گاهی شیشه هستم و گاهی سنگم
بی هیچ دلیل و منطقی دلتنگم!
مثل ِ سربازان پشیمان از جنگ!
با آن من ِ در مقابلم می جنگم!

×
شاید خوب است اگر که در تشویشم
روحی عاصی بدون جسم خویشم
- یک سایه چادری قدری بی ریخت!! -
من اینگونه به مرگ می اندیشم!

×
درساحل دریا به تو خواهم پیوست
درخواب پری ها به تو خواهم پیوست
این طوفان را اگر فقط صبر کنی
من امشب و فردا به تو خواهم پیوست!
 
                                                    "پیمان سلیمانے"

کلمات کلیدی :"پیمان سلیمانے"، پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان
.:: نظرات () ::.


عصر شعر کرمانشاه...
ن : پیمان سلیمانی ت : پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ ز : ٤:۳٥ ‎ق.ظ


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، عصرشعرکرمانشاه
.:: نظرات () ::.


مصاحبه روزنامه صدای آزادی با پیمان سلیمانی شهریور91
ن : پیمان سلیمانی ت : پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ ز : ۸:٤۳ ‎ب.ظ

 

پیمان سلیمانی شاعرکرمانشاهی درگفتگو باروزنامه صدای آزادی؛
 
(ماخذ روزنامه صدای آزادی و سایت بلوط)
توضیح:
پیمان سلیمانی حدود ده سالی است که رسما به مجموعه ی وزین شعر و ادبیات کرمانشاه وارد شده و به عنوان شاعری موفق کارنامه ای در خور توجه دارد که می توان به برخی از موفقیت های او این چنین اشاره کرد :
۱-نفر اول جشنواره شاعران جوان ایران (شبهای شهریور) برای ۲ سال۲- نفر اول جشنواره مقاومت اسلامی۳- نفر اول جشنواره سراسری فرهنگی و هنری ثقلین۴- نفر برتر جشنواره شعر ملی ایوار۵- نفر اول جشنواره صبح امید و ...
این شاعر کرمانشاهی با چاپ آثارش در روزنامه های سراسری (جام جم، همشهری و ایران و...) و در کتب های مختلف شعری ، ماهنامه تخصصی شعر، مجله ی اطلاعات هفتگی ، جوانان امروز و کلک توانسته است در بین مخاطبان شعر جوان ایران جایگاهی بیابد .
پیمان علاوه بر کار شعر به فعالیتهایی در حواشی شعر نیز دست زده و با برپایی و راه اندازی انجمن های موفق شعر در این عرصه نیز سهمی داشته باشد .مسئولیت انجمن ادبی دانشگاه رازی به مدت  ۴ سال و گردانندگی انجمن ۵ ساله ی ! فردا به عنوان یکی از انجمن های پویای این روزهای کرمانشاه سندی بر این مدعاست . گفتگوی مان نیز بیشتردر همین حواشی می گذرد که البته دست کمی از متن ندارند . این مصاحبه ی خواندنی پیش روی شماست :
 
*در دنیای شعر کنونی انجمن ها چه جایگاهی دارند؟
-طبیعتاً اگر ضرورتی نبود انجمنی هم از آغاز شکل نمی گرفت. پس فلسفه ای داشته،  اگر بگویم انجمن ها در ابتدا می تواند حرکت آفرین باشد و ذهن ما را و ذهنیت ما را شکل دهد، نابجا نگفته ایم . پس انجمن ها نقش ویژه ای به خصوص در جهت تربیت و شناسایی استعدادهای جوان دارند. این باید خصوصیت اولیه هر انجمنی باشد اگر انجمن کامل باشد ، یعنی ویژگی های کامل یک انجمن از جمله دانش، منتقدین خوب و ... را داشته باشد ، می تواند همه جانبه به شعر کمک کند حتی به افرادی که سالهاست کار می کنند .
متاسفانه حرکتهایی در این جهت شده اما کافی نیست تنها مشکل همه ی انجمن ها تک محوری بودن است. به این معنی که یک فرد یا یک تفکر حاکم بر انجمن وجود دارد که می خواهد علایق را به سمت خود هدایت کند. اما در بلند مدت این نتیجه ای ندارد . همه ی انجمن هایی که با این تفکر زندگی می کنند، بسیار کوتاه عمر می کنند.
* انجمن شعر فردا دارد وارد ۵ سالگی خود می شود آیا این انجمن به سرنوشت انجمن های دیگر دچار نمی شود؟
- همانگونه که فرمودید ۵ سال ! و این مدت، کم نیست. خیلی از انجمن های خوب بیشتر از ۲ سال عمر نکرده اند و ما با توجه به مشکلات زیاد توانسته ایم مقاومت کنیم و ادامه دهیم و این تنها یک دلیل دارد این که انجمن به صورت مشارکتی اداره می شود و رئیس و متولی خاصی ندارد.
* آیا انجمن ها در کرمانشاه توانسته اند موفق باشند؟
- انجمن های شعر کرمانشاه با توجه به عمر کمشان تاثیرات خوبی داشته اند ولی عمر کوتاه آنها باعث شده نتوانند تاثیراتی عمیق بگذارند. انجمن هایی مانند فرانگر، انجمن مهر( با وجود آقای دولتی ) و انجمن های دانشگاه رازی و آزاد  انجمن های خوبی بوده اند اما تاثیراشان به اندازه ی عمرشان بوده است.
بی تعارف بگویم انجمن شعر فردا حداقل توانسته ۵ سال دوام بیاورد. در مورد تاثیراتی که می گذارد هم باید دیگران نظر بدهند. تنها دلیل عدم توفیق انجمن های ادبی عدم کار گروهی و مشارکتی می باشد. البته بیشتر ما کرمانشاهی ها در این مورد ضعیف هستیم.
* عموماً مخاطبان در انجمن ها چه طیف هایی هستند؟
- مخاطبان انجمن ها بیشتر نوجوانان و جوانان هستند که با اشتیاق در جلسات حضور می یابند و به حرفها گوش می دهند و درحال رشد هستند و در آینده بیشتر از آنها خواهید شنید. در حال حاضر تعدادی اعضای ثابت انجمن ۴۰ نفر و اعضای غیر ثابت ۶۰ نفر می باشند.
* در خصوص شعر کرمانشاه چه نظری دارید؟
- شعر کرمانشاه را همواره باید با حاشیه هایش سنجید . حاشیه ها هم جزو شعر کرمانشاه هستند. این نظر من است البته به عقیده من شعرکرمانشاه درسالهای اخیر دچار افت کمی شده است .تولید آثار کم شده است و این یک آفت است قسمتی از کار به متولیان فرهنگی بر می گردد، عدم برگزاری جشنواره ها و کارگاههای شعری تاثیر گذار ، عدم حمایت از شاعران به صورت عملی ، جدی نگرفتن شاعران در تصمیم گیریهای فرهنگی و ادبی و ... قسمتی دیگر هم به شاعران بر می گردد عدم مطالعه بیماری رایج شعرامروز است . مطالعه ادبی و غیر ادبی ( شعر، داستان، فیلم، نقاشی و ...) همه ی اینها اگر تحقق نیابد شعر شکوفا نخواهد شد و اتفاق نمی افتد.
* گفتید متولیان توجه ندارند! بیشتر توضیح دهید؟
-متولیان از دو بعد مقصرند: ۱- عدم اختصاص امکانات مادی و معنوی کافی به انجمن ها که بسیار حیاتی است. به نظرم انجمن فقط یک اتاق نیست صرفا انجمن باید دارای امکانات زیادی مانند ویدئو پروژکتور، کتابخانه تخصصی و ... باشد اینها اگر نباشد انجمن بی معناست.
* مشارکت ندادن در تصمیمات مدیریتی هم مشکل کار است. نگاه کنید برای مثال هر سال از انجمن ها برنامه هایی برای سال بعد گرفته می شود ولی برای تصویب هیچ کدام از شاعران حضورندارند تا از طرح خود دفاع کنند و در نهایت هر چه خودشان بخواهند تأیید می کنند و به انجمن ها ابلاغ می کنند پس این کارشناسی نیست . شاعری که هم تحصیل کرده باشد هم سالهای عمرش را درحوزه شعر سپری کرده بهترین کارشناس است وقتی او را و نظرش را احترام نگذارند، معلوم است چه رخ می دهد .
 * شعر جوان استان را چگونه ارزیابی می کنید؟
- شعر جوان استان که البته خودم هم جزء آنها هستم ، دارای فرازها و فرود های زیادی بوده است. بیشترین کمیت ها و کیفیت ها را بین سالهای ۷۹تا ۸۵ داشتیم و در این سالها شاعران خوب و جوانی پا به عرصه گذاشتند و در خیلی از جشنواره ها مقام آوردند. بنده در بسیاری از جشنواره ها حضور داشته ام و کرمانشاهی ها در این جشنواره عملکرد قابل قبولی داشته اند چرا قابل قبول؟ هرچند با وجود اینکه شخصاً در بسیاری از جشنواره ها رتبه کسب کرده ام اما جشنواره معیار مناسب و کاملی نیست و می تواند مخرب هم باشد. در دو سه سال اخیر شعر جوان استان باز هم در حال شکل گیری است با وجود افرادی مانند بابک دولتی، محمد ویسی، سید حاتم نیکیار و دوستان شاعر دیگر به زودی شعر کرمانشاه افراد تازه ای را به جامعه معرفی می کند می تواند شاعران مستعد آینده به شمار آیند.
*آفت شعر جوان را چه می دانید؟
- به نظرم افراط و تفریط خیلی مناسب نیست و توجه به اسامی شعری هم فقط جهت آگاهی خوب است. بعضی از شاعران فرم و بعضی هم معنا را می بینند. گاهی فرم و گاهی هم معنا در زمانهای مختلف غلبه داشته اند توجه زیاد به فرم باعث پیدایش شعرهای فرمیک و بسیار ساختاری اما بی روح می شوند. شعرهایی که نمی توانند با مخاطب ارتباط عمیقی پیدا کنند محتوا گرا بودن هم یک ضرر است. زیرا بدون ساختار شعر معنی ندارد پس محتوا باید پشت یک فرم خوب باشد و اگر شاعران جوان هوشمندانه عمل کنند و درگیر یک سری بازیهای شعری نشوند می توانند شعرهای خوبی به مخاطب بدهند.
دیدگاه شما به عنوان کسی که بیشتر درحوزه ی غزل فعالیت می کنید ، در خصوص اسامی عجیب و غریب که روی این قالب می گذارند چیست؟
-من فکر می کنم شعر امروز، باید شعر امروز باشد. اسم گذاری روی غزل بدون توجه به زیر ساخت ها و ضرورتها هدر دادن انرژی هاست و اینچنین هم شده است. اسمهایی مانند پست مدرن و ... فقط بخاطر فخر ریزی و ساختن یک مجموعه باندها صورت گرفته و عملا شعری به نام پست مدرن متولد نشده است چون اصلا نیاز سنجی واقعی صورت نگرفته است کسی که شعرش هنوز نتوانسته دارای معیار و شاخصه و ساختار خود باشد نمی تواند ادعایی فراتر داشته باشد من اسم خاصی را نمی خواهم عنوان کنم اما شاعری که دارد مثل خیلی از شاعران جوان  یا خیلی پایین تر شعر می گوید اما داعیه دار نوعی غزل خاص است! این بیشتر به یک طنز شبیه است که فقط می تواند لحظه ای باعث انبساط خاطر شود.!
در چند سال گذشته افراد زیادی بوده اند که درغزل فکر کردند، حرفی برای گفتن دارند اما تنها میرزایی بود که توانست خود را تثبیت کند و شاعران جوانی دیگری هم مانند صادقی پناه ، خوانساری و ... تلاشهایی کردند اما تاثیر گذاری شعر میرزایی غیر قابل انکار است. غزل پست مدرن هم یک عنوان بیشتر نیست. به نظر من این افراد اگر شعر عادی خود را می نوشتند خیلی موفق تر بودند... هر چند هنوز حسین منزوی بر غزل امروز سایه ای سنگین انداخته است.
* صحبت پایانی ؟
در پایان از شما و همه ی دوستانی که به بنده لطف داشته اند و دارند تشکر می کنم و از کلیه اعضای انجمن شعر فردا هم تشکر می کنم . از آقای تیموری رئیس محترم اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و همکارانشان که با مهربانی و عطوفت همراه و همیار انجمن بوده اند نیز تشکر می کنم.
 
 
 
 

کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


دیگر
ن : پیمان سلیمانی ت : سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ ز : ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ

این شعر رو خیلی وقت پیش گفتم (تاریخ زیرش هست)اما حادثه زلزله آذربایجان من رو مجاب کرد این شعر رو که یک جورایی با این فضای دردآلود سنخیت داره بازم بزنم توی این صفحه و تقدیم می کنم به همه هم وطنهای خوبم در آذربایجان...

شب شد/ و مرگ و فاجعه از هرطرف رسید
طوفان گرفت وپنجره فریاد می کشید

رخوت تمام هستی ما را به باد داد

از هرطرف تحجر و بیداد می وزید

گلدان شکست وآینه تصویرمرگ شد
ازشانه های خسته ی شب زخم می چکید

پوسید بغض کهنه ی تاریخی زمین
آتش گرفت دردل شب جنگل امید

آنقدر خوف و دلهره بارید که دگر
فریاد ما به گوش خود ما نمی رسید

از آن به بعد شهر پرازدرد ورنج شد
از آن به بعد حادثه هرروز می وزید

دیگر کسی ترانه امید را نخواند
دیگر کسی شکفتن خورشید را ندید!

(تیر81)
 

کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


عجیب نیست که هیزم شکن ....( شعری که در سال 83 سروده شده)
ن : پیمان سلیمانی ت : سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ ز : ٢:۱۸ ‎ق.ظ

سلام

شعر قطار در تیرماه سال 83 و روزهایی که آماده رفتن خدمت سربازی بودم سروده شد اونوقتا در چند تا از روزنامه و کتابهای شعر معتبرکشور چاپ شد فکر نمی کردم اینقدر در کشور مورد لطف دوستان و هنرمندان قرار بگیره .... این بیت هم قسمتی از اون شعره که مورد عنایت بسیاری از خطاطهای عزیز قرار گرفت...

پیمان سلیمانی - سروده شده در تیر83 

خط : استاد اکبرمحمدی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


چشم گریز نیست....(پیمان سلیمانی)
ن : پیمان سلیمانی ت : یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ ز : ۳:٤۱ ‎ق.ظ

وقتی شعر من و خط دوست عزیزم استاد محمدی یکی بشه...

 

.

 پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


چشمان تو...
ن : پیمان سلیمانی ت : پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ ز : ٤:۱۸ ‎ب.ظ

یک بیت....

 

چشمان تو سلول وهم آلود شاعرهاست

خوب است اگر ما را به زندانت بیاندازند!!!

پیمان سلیمانی

 

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی
.:: نظرات () ::.


رباعی پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ ز : ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ

یه رباعی نسبتا تازه!

 

شاید خوب است اگر که در تشویشم!

روحی عاصی بدون جسم خویشم

-یک خانم چادری قدری بی ریخت-

من اینگونه به مرگ می اندیشم!!!

 

پیمان سلیمانی

 اردیبهشت91

 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


تقدیر شهردار و رییس شورای شهر کرمانشاه از پیمان سلیمانی شاعر جوان کرمانشاهی
ن : پیمان سلیمانی ت : دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ ز : ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ

تقدیر شهردار و رییس شورای شهر کرمانشاه از تلاشهای ادبی و هنری پیمان سلیمانی

در مراسمی که به همت معاونت فرهنگی و هنری  شهرداری کرمانشاه و به مناسبت فرا رسیدن سوم خردادحماسه آزادسازی خرمشهر در تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد از تلاشها و فعالیتهای فرهنگی و هنری پیمان سلیمانی شاعر و فرهیخته هم استانی در سالهای اخیر با اهدا لوح و جایزه ویژه قدردانی گردید.

در این مراسم که با حضور شهردار کرمانشاه ،ریاست شورای شهر و تعدادی از مسئولین استان برگزار شد از تعدادی از شاعران پیشکسوت استان نیز تقدیر بعمل آمد.

پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، peyman soleimani، سلیمانی پیمان
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱ ز : ٢:٢٧ ‎ق.ظ

لگوی انجمن شعر فردا

 

 

 

2عکس از (پیمان سلیمانی)!


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧ ز : ٢:٠٠ ‎ق.ظ

                                 سلام  بازم به رسم قدیم به روزم!!!!!

 گاهی چقدر حرف دلم را نمی زنم

سر می کشم به ذهن کسی که خودِ منم  

 زل می زنم به رهگذرانی که رفته اند

 به خواب کوچه ای که پر است از نبودنم

  رو به خودم نشسته ام و کفش های من

 هی جفت می شوند به سمت نرفتنم

  بارانی ام به خانه می آید بدون من

هر روز !تابفهمم !یخ می زند تنم 

  تا ذره ذره کوه شوم در مسیر باد 

 آن وقت برف های جهان شال گردنم

      من سایه ی غروب که در فکر شب شدن

 بر ریل های یخ زده ی راه آهنم  

 این چندمین شب است که من دفن می شوم؟

رو به خودم به سمت منی که فقط منم  

 گاهی درست مثل خودم راه می روم

گاهی درست مثل خودم حرف می زنم

 پیمان سلیمانی  زمستان84 


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، peyman soleimani، سلیمانی پیمان
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی - غزل
ن : پیمان سلیمانی ت : جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧ ز : ٢:٢٥ ‎ب.ظ

   سلام پس از قرنها با یه غزل که البته از  کارای قدیمیه منه به روزم!

پیمان سلیمانی  

 غروب.... غروب جاده مرا برد تا به تو برسم

قرار بود پس از سالها به تو برسم

همیشه دورترین آسمان تویی، گفتم

کبوتری بشوم تا رها به تو برسم

 توانتخاب کن، این بار بعد از این مرا

که گم شوم، برگردم و یا به تو برسم

 خودت بخواه بیایم به مقصدی که تویی

 دعا بکن که شبیه دعا به تو برسم

دعا بکن که ردیف همین غزل بشوم

در انتهای همین بیتها به تو برسم

اگر صلاح ندانی تلاش بی معنی ست

اگر نخواهی - دیگر چرا به تو برسم!

چقدر باد می آید چقدر آه چقدر

چقدر فاصله مانده است تا به تو برسم.. !  

 آبان ٨۴ پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، peyman soleimani، سلیمانی پیمان، <span><span id=dtx-highlighting-item dtx
.:: نظرات () ::.


پیمان سلیمانی
ن : پیمان سلیمانی ت : جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۳ ز : ٢:٢٥ ‎ق.ظ

هیچی دیگه نمی گم

 

 

با غزلی از  خودم که در اواخر سال ۸۱

 

گقته شده و در خرداد ۸۲ کامل شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نزدیک صبح بود : خدا بر زمین چکید

و فصل سرخ رویش انسان فرا رسید

 

دروازه های روز به تدریج  وا شدند

وقطره قطره روی زمین زندگی چکید

 

هر قطره آدمی شد و لغزید روی خاک

هر قطره بنده ای شد و به گوشه ای خزید

 

هر کس به گونه ای به وجود آمد از خودش

رنگ یکی سیاه  و رنگ یکی سفید

 

 

 

*** 

 

من ایستاده بودم و چشمان خیس شهر

هر لحظه انتظار تو را داشت می کشید

 

که تو نیامدی  و مرا باز شب گرفت

که تو نیامدی  و مرا مرگ می وزید

 

من آرزو شدم که بیاید کسی که نیست

اما چقدرگمشده من نمی رسید

 

باران گرفت ... و اتوبان خیس مرگ شد

بارن گرفت و بغض زمین را کسی ندید

 

این زندگی چقدر حقیره ست و بی فروغ!

وقتی قرارنیست بیاید در آن امید

 

دلگیرم از وجود خودم تا تو نیستی!

دلگیرم از کسی که مرا بی تو آفرید 

پیمان سلیمانی

پیمان سلیمانی


کلمات کلیدی :پیمان سلیمانی، سلیمانی پیمان، peyman soleimani
.:: نظرات () ::.


 

Powered By persianblog.ir Copyright © by mehaloodeha
This Themplate  By Theme-Designer.Com